Физик


Нийтлэл Ха Created
Физик ангиллын тухай 1 March 10, 2019
Үл хөдлөх тэнхлэг тойрон хурдсан эргэх биеийн бүрэн хурдатгал хаашаа чиглэх вэ? 1 September 23, 2018
Альберт Эйнштейний алдар нэртэй болгосон томьёо ямар томьёо юм бол? 3 February 1, 2018
Өөр биетэй харьцангуйгаар биеийн байрлал өөрчлөгдөхийг ямар хөдөлгөөн гэж нэрлэх вэ? 4 April 24, 2016
Бие хөдлөх үед үүссэн мөрийг юу гэж нэрлэх вэ? 4 April 24, 2016
Траекторийн уртыг юу гэж нэрлэх вэ? 4 April 24, 2016
Биеийн туулсан замыг хугацаанд харьцулсантай тэнцүү хэмжигдэхүүнийг юу гэж нэрлэх вэ? /? 4 April 24, 2016
Биеийн эхлэл, төгсгөлийг илэрхийлэх хэмжигдэхүүнийг юу гэж нэрлэх вэ? 4 April 24, 2016
Ижил хугацаанд тэнцүү зам явах хөдөлгөөнийг ямар хөдөлгөөн гэх вэ? 5 April 24, 2016
Ижил хугацаанд өөр өөр зам туулах хөдөлгөөнийг ямар хөдөлгөөн гэж нэрлэх вэ? 5 April 24, 2016
Харилцан адилгүй температуртай биеүүдийг халаавал ямар үзэгдэл явагдах вэ? 3 April 28, 2016
36км/цаг хурдыг м/сек-ээр илэрхийлвэл хэд гарах вэ? 5 April 24, 2016
Хугацааг ямар багажаар хэмждэг вэ? 3 April 28, 2016
1км нэгж хичнээн метртэй тэнцүү вэ? 5 April 24, 2016
Дуу гаргаж байгаа биеийг юу гэж нэрлэх вэ? 4 April 25, 2016
Дуу ямар орчинд тарж чаддаггүй вэ? 3 April 28, 2016
тн , кг, г нэгжүүд ямар хэмжигдэхүүний нэгж вэ? 5 April 25, 2016
Нар ба түүнийг тойрон эргэх 9 гарагийг хамтад нь юу гэж нэрлэх вэ? 5 April 25, 2016
Гэрлийн цацраг хоёр өөр орчны зааг дээрээс чиглэлээ өөрчлөн буцаж тархах үзэгдлийг юу гэж нэрлэх вэ? 4 April 25, 2016
Хоёр орчны зааг дээр туссан гэрэл чиглэлээ өөрчлөн хоёр дахь орчин уруу нэвтрэх үзэгдлийг юу гэж нэрлэх вэ? 5 April 25, 2016
Хоёр бөмбөлөг гадаргуутай тунгалаг биетийг юу гэж нэрлэх вэ? 4 April 25, 2016
Автобусны жолоочид толь ямар үүрэгтэй вэ? 4 April 25, 2016
Жил бүрийн 12 сарын 22-нд матрын зам дээр нар тусах өдрийг юу гэж нэрлэх вэ? 4 April 25, 2016
Жил бүрийн 3 сарын 22-нд экватор дээр нар эгц тусах өдрийг юу гэж нэрлэх вэ? 4 April 25, 2016
Дуу ямар орчинд хурдан тархах вэ? 5 April 28, 2016
Ямар даам тоглоход буцаж идэж болдоггүй дүрэмтэй вэ? 3 April 28, 2016
Хуурай газрын томоохон хэсгийг юу гэж нэрлэх вэ? 4 April 25, 2016
Амьд биеийн үндсэн нэгж юу вэ? 3 April 28, 2016
4 том далайг нэрлэнэ үү? 4 April 25, 2016
м/сек нэгж ямар хэмжигдэхүүний нэгж вэ? 3 April 28, 2016