Баян-Өлгий аймаг хэдэн онд байгууллагдсан вэ?

#1
0 Лаяк

#2

Баян-Өлгий 1940 онд

0 Лаяк

#3

Баян өлгий аймаг 1940 онд байгууллагдсан

0 Лаяк

#4

1940 онд байгуулагдсан

0 Лаяк

#5

1940 онд

	эх сур: https://mn.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%8F%D0%BD-%D3%A8%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%B3
0 Лаяк