Монголын түүх ангиллын тухай

#1

Монголын түүх гэж Монгол улс оронтой хамааралтай хүний амьдрал, нийгмийн үйл явцыг цаг хугацаа, орчинтой нь уялдуулан задлан шинжилж, үр дагавар, нөхцөл, харилцаа холбоо зэргийг нь сийрүүлэн бичсэн бичиг баримтуудыг хэлнэ.

0 Лаяк