Эратосфен хэрхэн дэлхийн хэмжээг тооцсон бэ?

эратосфен
#1

Одоогоос бараг 22 зууны өмнө дэлхийг тойрон аялахгүйгээр хэмжээг нь бодож гаргасан түүх үлджээ. НТӨ 200 онд Грекийн эрдэмтэн Эратосфен Киренский анх дэлхийн хэмжээг бодсон юм. Тэрээр 6 сарын 22-нд Египетийн Сиен (Асуан) хотод нар гүн худгийн ёроолыг гэрэлтүүлж байхад Александр хотод сүүдэр үүсгэж байгааг ажиглажээ. Энд нарны тусгал 7,20-аар хазгай тусаж байсан нь тойргийн 1/50 тэй тэнцүү байв. Энэхүү өнцөгт тулсан нумын урт буюу 2 хотын хоорондох зайг хэмжин дэлхийн тойргийн уртыг 250000 стадий гэж гаргасан нь үнэнд маш ойртсон хэмжээ байсан гэж үздэг.

2 Лаяк

#2

Одоогоос бараг 22 зууны өмнө дэлхийг тойрон аялахгүйгээр хэмжээг нь бодож гаргасан түүх үлджээ. НТӨ 200 онд Грекийн эрдэмтэн Эратосфен Киренский анх дэлхийн хэмжээг бодсон юм. Тэрээр 6 сарын 22-нд Египетийн Сиен (Асуан) хотод нар гүн худгийн ёроолыг гэрэлтүүлж байхад Александр хотод сүүдэр үүсгэж байгааг ажиглажээ. Энд нарны тусгал 7,20-аар хазгай тусаж байсан нь тойргийн 1/50 тэй тэнцүү байв. Энэхүү өнцөгт тулсан нумын урт буюу 2 хотын хоорондох зайг хэмжин дэлхийн тойргийн уртыг 250000 стадий гэж гаргасан нь үнэнд маш ойртсон хэмжээ байсан гэж үздэг.

0 Лаяк

#3

Египетийн математикч Эратосфен дэлхийн хэмжээг анх удаа тооцож, 1 газарзүйн өргөрөг хоорондын зай, 1 градусын нумын урт зэргийг тооцсоны үндсэн дээр дэлхийн бүслүүрийн уртыг гаргажээ. Энэ нь дэлхийн хэмжигдэхүүнийг тооцоолох асуудлыг шинэ шатанд гаргасан төдийгүй газарзүйн мэдлэгийг өргөжүүлсэн томоохон ололт болсон.

Эратосфены хэмжилт

Одоогоос бараг 22 зууны өмнө дэлхийг тойрон аялахгүйгээр хэмжээг нь бодож гаргасан түүх үлджээ. НТӨ 200 онд Грекийн эрдэмтэн Эратосфен Киренский анх дэлхийн хэмжээг бодсон юм. Тэрээр 6 сарын 22-нд Египетийн Сиен (Асуан) хотод нар гүн худгийн ёроолыг гэрэлтүүлж байхад Александр хотод сүүдэр үүсгэж байгааг ажиглажээ. Энд нарны тусгал 7,20-аар хазгай тусаж байсан нь тойргийн 1/50 тэй тэнцүү байв. Энэхүү өнцөгт тулсан нумын урт буюу 2 хотын хоорондох зайг хэмжин дэлхийн тойргийн уртыг 250000 стадий гэж гаргасан нь үнэнд маш ойртсон хэмжээ байсан гэж үздэг.

Е. Батчулуун, Т. Навчаа, Г. Уранчимэг, С. Хадбаатар, Г. Юмчмаа, “ ГАЗАРЗҮЙ VI” УБ. 2013 х-34

0 Лаяк

#4

Дэлхийн хэлбэрийг адилсгах геометрийн ямар ч дүрс байдаггүй болохоор дэлхийг зөвхөн өөртөө тохирсон “дэлхий хэлбэртэй” буюу геоид хэлбэртэй гэж үздэг байна. Энэхүү нэр томьёог 1873 онд Германы эрдэмтэн И.Листинг доторхойлжээ.

Эратосфены хэмжилт

Одоогоос бараг 22 зууны өмнө дэлхийг тойрон аялахгүйгээр хэмжээг нь бодож гаргасан түүх үлджээ. НТӨ 200 онд Грекийн эрдэмтэн Эратосфен Киренский анх дэлхийн хэмжээг бодсон юм. Тэрээр 6 сарын 22-нд Египетийн Сиен (Асуан) хотод нар гүн худгийн ёроолыг гэрэлтүүлж байхад Александр хотод сүүдэр үүсгэж байгааг ажиглажээ. Энд нарны тусгал 7,20-аар хазгай тусаж байсан нь тойргийн 1/50 тэй тэнцүү байв. Энэхүү өнцөгт тулсан нумын урт буюу 2 хотын хоорондох зайг хэмжин дэлхийн тойргийн уртыг 250000 стадий гэж гаргасан нь үнэнд маш ойртсон хэмжээ байсан гэж үздэг.

0 Лаяк